SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

 

Tầm nhìn Sen Đại Việt
Sứ mệnh Sen Đại Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

“Giá trị sản phẩm được cam kết bởi sự hài lòng tuyệt đối của Khách hàng”.

Để duy trì, phát huy tinh thần và giá trị đó, Sen Đại Việt đã đào tạo, định hướng đội ngũ

nhân viên, công nhân luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hoá Sen Đại Việt.

1

Học hỏi và cải tiến không ngừng

quy trình và chất lượng sản xuất

2

Áp dụng kỹ thuật và kiến thức

sản xuất, sản phẩm tiến bộ

3

Rèn luyện văn hoá giao tiếp

bằng sự thấu hiểu, đồng cảm

4

Xây dựng văn hoá liên tục

và không mệt mỏi

TINH THẦN VÀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Tinh thần Sen Đại Việt
sen-dai-viet-1
Tiêu chí hoạt động Sen Đại Việt